โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 28 เมษายน 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

    นางสาวศิริลักษณ์ หอมห่วน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักศึกษา โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การแข่งขันทักษะวิชาการและแข่งขันประกวดร้องเพลง

    ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าว่า โครงการวิชาการสร้างสรรค์ สารสัมพันธ์ชาว BALA เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับนักศึกษาที่มีโอกาสเรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมทั้งร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการซึ่งต้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้นำประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการแข่งขันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

    โครงการวิชาการสร้างสรรค์ สารสัมพันธ์ชาว BALA เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางการบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

    ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา