โลโก้เว็บไซต์ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560 โดยพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม  2560  ทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จำนวน 3 ด้าน

1.ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา

2.ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ

3. .ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.sd.rmutt.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา