โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-03-06

มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          4  มีนาคม 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 อพร.สัมพันธ์ ณ โรงยิมเนเซี่ยม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด      การแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีกิจกรรมทางกายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกาย และย... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง  ขอเชิญชวน วื้อหนังสือ “แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1” ราคาเล่มละ 200 บาท โดยติดต่อขอซื้อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.054-265031-2 >> อ่านต่อ


รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กรมประมง กรุงเทพฯ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 แต่เนื่องจากไม่มีผู้สมัครคัดเลือก จึงขอขยายเวลากำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม  2560 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว... >> อ่านต่อ


การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560 โดยพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม  2560  ทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภำภูเก็ต  ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต หัวข้อ   การบูรราการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 31 พฤษภาคม  2560  ณ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาดูงานกระบวนการผลิต บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิต วัตถุดิบและการควบคุมการผลิตปูนซิเมนต์ ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560          สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้านการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษ 21 กลุ่มทักษะอาชีพ ภายใต้กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  33 คน ประดับ ปวส.สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 8 คน เข้าร่... >> อ่านต่อ


สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการพี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง สร้างทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมจำนวน 100 คน         การจัดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ ทักษะ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการซอมพออาสา สร้างการทำงานเป็นทีมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการซอมพออาสา ณ โรงเรียนบ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษา อาจารย์และชุมชนผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม    &nbs... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการ BAC ครั้งที่ 2/2560
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           22 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (BAC) วาระพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม มีวาระหลักคือติดตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ          ที่มาของข่าว : ขนิษฐา คำจันทร์ต๊ะ >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่...*** ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย @internet-RMUTL และ@RMUTL-Web-Login *** ของ.มทร.ล้านนา 1.พื้นที่เชียงใหม่...คลิกประเมิน https://goo.gl/forms/yBoUqlWv6ZrNPbIi1 2.พื้นที่ตาก...คลิกประเมิน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา