โลโก้เว็บไซต์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการพี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง สร้างทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการพี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง สร้างทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 749 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมจำนวน 100 คน
         การจัดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ตลอดจนทักษะการคิดเข้าด้วยกัน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทางภาษา ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยถือเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว/ภาพ : อ.นงนุช  ตั้งใจเจริญทรัพย์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา