โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1008 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 28 เมษายน 2559 อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่น

    ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

    ที่มาของข่าว/ภาพ :อ.พงศกร  สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา