โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จาก Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร และเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และงานวิจัยร่วมกันระหว่าง UPI  และ RMUTL
          สำหรับ  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นบุคลากรสายสอนด้านการเกษตรของประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล ซึ่งทั้ง 2 สถาบันเป็นสมาชิกสมาคมพัฒนาครูอาชีวศึกษาในเอเชีย Regional Association for Vocational Teacher Education in East and Southeast Asia (RAVTE)   หน่วยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและความร่วมมือในการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาค โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายกสมาคมฯ
          การประชุมดังกล่าวมีการหารือ และการนำเสนอกิจกรรมของคณะพื้นที่ การพัฒนากิจกรรมร่วมกันกับ UPI ในมิติคณะ มิติพื้นที่ และการประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานความร่วมมือทางวิชาการ ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานระหว่างพื้นที่และแนวทางแก้ไข โดยจากการประชุมได้ข้อสรุปความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งตรงกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ลำปางคือด้านอุตสาหกรรมเกษตร
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ภคินี  ไชยวุฒิ
          ที่มาของข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา / สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา