โลโก้เว็บไซต์ นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม กิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง โดย ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน กิจกรรม "โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง" ประจำปี 2559 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ด.ต.ปัญญา วงศ์วังสกุล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และคุณคมสัน สโรบาล นิติกร ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษามีความรู้ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีตัวแทน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาการจัดการ สาขาบัญชี สาขาพืชศาสตร์ สาขาการตลาด สาขา วทอ. และ สาขาสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องบรรยายภาษาจีน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา