โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จัด โครงการ “หนึ่งบาท หนึ่งชีวิต” ให้ทานแก่สุนัข ณ วัดเวฬุวนาราม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จัด โครงการ “หนึ่งบาท หนึ่งชีวิต” ให้ทานแก่สุนัข ณ วัดเวฬุวนาราม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่  27 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  รหัสวิชา13061002 โดยมีอาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษา จำนวน 34 คน  ร่วม โครงการ “หนึ่งบาท หนึ่งชีวิต” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการการเลี้ยงและดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี รู้จักนำหลักความรู้ทางวิชาการมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้สุนัขจรจัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งสร้างสุขอนามัยที่ดีต่อชุมชนที่สัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ ให้กับวัดเวฬุวนาราม ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีพระคุณเจ้าพระมหาวิชัย อัคคะเตโช เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนารามรับของบริจาคพร้อมให้ศีลให้พรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

    กิจกรรมดังกล่าว มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม และกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา ได้รู้จักการเสียสละ รู้จักการให้ทานและการแบ่งปัน ฝึกการทำงานเป็นทีม กอปรกับเป็นนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ ซึ่งต้องมีจิตใจเมตตา กรุณาต่อสัตว์เป็นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานการเรียนรู้ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา