โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเขียนแผนธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเขียนแผนธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 799 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ 1 รายการ
           สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาและแข่งขันทักษะในครั้งนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือการประกวดเขียนแผนธุรกิจโดยนายพิชิต ขัดทา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  ทั้งนี้มีอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และการแข่งขันตอบปัญหาด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ โดยนายวรวุฒิ  ปัญญาไว นักศึกษาหลักสูตรการตลาดและนายณัฐวุฒิ โพธิกลาง นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มี อาจารย์คนึงนุช  สารอินจักร์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม นอกจากนี้ยังร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา โดยมีนางสาวมาริณี พรมแก้วงาม นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์เป็นผู้นำเสนอข้อมูล
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีการหมุนเวียนกันรับเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยให้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประกอบด้วย 7  กิจกรรม  คือ  กิจกรรมที่ 1 การเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและประกวดสื่อ กิจกรรมที่  3  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  กิจกรรมที่ 4 การแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา กิจกรรมที่ 5  การประกวดผลงานสหกิจศึกษา  กิจกรรมที่ 6  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การจัดกิจกรรมของนักศึกษา  และกิจกรรมที่  7  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการจัดการการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศของอาจารย์
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร / อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์
        ที่มาของข่าว : สุพรรณี ปีบ้านใหม่ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา