โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมนักศึกษา ปวส.๒ เตรียมการเข้ารับทดสอบ V-Net | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมนักศึกษา ปวส.๒ เตรียมการเข้ารับทดสอบ V-Net

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ๒ทุกหลักสูตร เพื่อเตรียมการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดการจัดสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยทางมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการทบทวนความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบในระหว่างวันที่ ๑ ๘ ๑๕ และ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว มีการให้ความสำคัญในหลักสูตรการอบรมการพัฒนาศักยภาพ วิชาความรู้ด้านสมรรถนะและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ทักษะภาษาและการสื่อสาร และทักษะการคิด แก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต สำหรับทักษะการจัดการงานอาชีพ จะเป็นการประยุกต์ใช้หลักการจัดองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

        นอกจากนี้ ยังมีการเสริมกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการจัดการงานอาชีพ การใช้คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูป และอินเตอร์เน็ต ตามหลักการและกระบวนการลักษณะงานอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อไป ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวปิดท้าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา