โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เส้นทางภาคอีสาน ๘ จังหวัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เส้นทางภาคอีสาน ๘ จังหวัด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ 22 – 28 มกราคม 2560 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย เส้นทางภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และเลย ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียน และอาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น 

        การศึกษาดูงานดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรเจ้าของสถานที่หรือผู้ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งการออกทัศนศึกษาหรือกิจกรรมภาคสนามในครั้งนี้ยังเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อันเปรียบเสมือนมัคคุเทศก์นำเที่ยวมืออาชีพที่ต้องทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว นำชม พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ดังนั้น นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกปฏิบัติในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตร

         ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียนประยุกต์ใช้กับการฝึกภาคปฏิบัติ และยังเป็นการพัฒนาให้นักศึกษา รู้จักการคิดเป็น ทำเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น อันเป็นการนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่นักศึกษาเรียน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางของการประกอบอาชีพในอนาคต
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา