โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 798 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          1 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา อาจารย์หลักสูตรการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอโปสเตอร์บทความเรื่องการจัดการความรู้แบบบูรณาการสู่นวัตกรรมรูปแบบการเรียน และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเสวนา CoP 5 ด้านการจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร  ในงานประชุมสัมมนาการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
          สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร เพิ่มสมรรถนะการทำงานร่วมกันโดยใช้การจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว/ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา