โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ขยายโอกาสให้กับนักศึกษา ตจว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ขยายโอกาสให้กับนักศึกษา ตจว.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแนะแนวการศึกษา ในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น นักศึกษาระดับ ปวช. ๓ จำนวน ๔๘๖ คน และระดับ ปวส.๒ จำนวน ๒๙๒ คน รวม ๗๘๘ คน 

นอกจากนี้ ภาคบ่าย มทร.ล้านนา ลำปาง ยังได้ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น นักศึกษาสาขาวิศวกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ ระดับปวส.๒ รวมจำนวน ๑๐๐ คน 

การออกแนะแนวการศึกษาต่อดังกล่าว  เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง บรรยายถึงภาพรวมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่เปิดรับ ผลงานรางวัลดีเด่น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการแนะนำทุนการศึกษาต่าง ๆ และ เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป ซึ่งการออกแนะแนวการศึกษาแต่ละครั้ง ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ในการตั้งใจรับฟังและร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นอย่างดี 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา