โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและวันอำลาสถาบันปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและวันอำลาสถาบันปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 412 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1077 คน  ณ อาคารอเนกประสงค์  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่า งานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบันเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความมุ่งมั่นว่านักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถทำงานได้ดีกับหน่วยงานต่างๆ นำความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่ตนเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู่กับงานหนักและอดทนต่อความกดดันในสถานการณ์ต่างๆได้ พร้อมทั้งเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับใช้ในชีวิตจริงและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

     ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงงล้านนา ลำปาง มีผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1,077 คน ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จำนวน 562 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน 240 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 275 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นให้นักศึกษาได้รับฟังโอวาทและข้อคิดจากคณาจารย์และวิทยากรสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและเพื่อสร้างความมั่นใจตลอดจนเตรียมความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน

     ขณะที่นายบุญสยาม ขัตบุญเรือง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวในนามตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้หลักวิชาทางด้านทฤษฎี  ที่นี่ยังสอนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะและสติปัญาในการดำรงชีพเพื่อพัฒนาสังคม ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ขอบคุณสถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ที่เป็นสถานบ่มเพาะทักษะและอบรมวิชาความรู้ ขอบคุณเพื่อนๆ สำหรับมิตรภาพและการช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ หวังว่าทุกคนจะใช้ความรู้ที่ได้รับการบ่มเพาะจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพของตนเฉกเช่นเดียวกับกระผม

     สำหรับกิจกรรมในงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีของแต่ละคณะ นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมและกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ การมอบทุนการศึกษา และพิธีผูกข้อมือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยคณาจารย์ประจำสาขา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เกียรติศักดิ์  เตียวกุล วิศวกรระดับ 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิตเพื่อเข้าสู่การทำงาน และศิษย์เก่าทั้ง 3 คณะ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงาน และการให้ข้อมูลด้านการชำระกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยธนาคารกรุงไทย    

ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา