โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์เกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์เกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง (อ.พ.ร.สัมพันธ์) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรหน่วยงานสถานศึกษา ๑๓ แห่ง รวม ๘ ทีม เข้าร่วม 

การประชุมดังกล่าว เป็นการหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องของรูปแบบการจัดงาน กำหนดการ โปรแกรมการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ การแบ่งสีเสื้อทีม การแบ่งสายการแข่งขัน ทั้งที่ ในที่ประชุมได้หารือร่วมกันในการกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา อ.พ.ร. สัมพันธ์เกมส์ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ภาคเช้าและบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ และภาคค่ำ เป็นการจัดงานราตรีสโมสรสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวว่า เนื่องจากระยะเวลาช่วงนี้ เป็นช่วงของกิจกรรมการไว้ทุกข์ เพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานองค์กร ในการแสดงออกด้านการแสดง กิจกรรม งานรื่นเริงต่าง ๆ และกอปรกับมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในส่วนของสถานศึกษา จึงขออนุญาตงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

ด้านอาจารย์วิรยะ  เดชแสง อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมกีฬา มทร.ล้านนา ลำปาง ได้หารือขอความชัดเจนเรื่องการใส่สีเสื้อของแต่ละหน่วยงาน มติที่ประชุมสรุปดังนี้ ๑.อศจ.เอ (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม) เสื้อสีฟ้า /๒. อศจ.บี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ) เสื้อสีฟ้า/ ๓.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เสื้อสีดำ/วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และวิทยาลัยอาชีวะลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เสื้อสีขาว/มหาวิทยาลัยเนชั่น เสื้อสีขาว/และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เสื้อสีม่วง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา