โลโก้เว็บไซต์ คกก.บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุม Reprofile สัญจร (วาระพิเศษ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คกก.บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุม Reprofile สัญจร (วาระพิเศษ)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสประชุม Reprofileสัญจร (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

                การประชุมดังกล่าว ได้มีการกำหนดแผนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเดิมของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย ติดตามดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินโครงการตามค่าเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมนำเสนอแนวคิด การจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔) อีกด้วยคำค้น : Reprofile สัญจร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา