โลโก้เว็บไซต์ สาขาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นที่โรงรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นที่โรงรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น และคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาลงพื้นที่ในโครงงานบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
         ภายในโครงการได้มีการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว ๒ มิติร่วมกับ การวิจัยในชั้นเรียนรายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว ๒ มิติ ๒ เรื่องรณรงค์ให้เด็กกินผักในช่วงอายุ ๓-๕ ปีขึ้น เพื่อฝึกฝนการถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคณะอาจารย์และนักศึกษา บ่งบอกถึงศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผลให้นักเรียนสามารถใช้งานอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และก่อเกิดประสบการณ์และการฝึกฝนการทำงานจริงร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีบทบาทร่วมเช่นเดียวกับนักศึกษา ฝึกให้นักศึกษามีจิตอาสา ทำงานเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงใคร่ขออนุญาตให้นักศึกษาและทีมบริการวิชาการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสารสนเทศแก่น้องๆนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างเต็มที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้นักศึกษาและทีมบริการวิชาการจะมาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ  โรงเรียนบ้านทรายมูล  โรงเรียนบ้านท่าโทก  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย  โรงเรียนบ้านปงวัง  โรงเรียนพิชัยวิทยา  โรงเรียนวัดเสด็จ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงวัง
ทั้งนี้เด็กๆที่ได้รับการลงพื้นที่โดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ต่างได้รับความสุข สนุกสนาน พร้อมถึงกิจกรรมและของขวัญเล็กน้อยจากพี่ๆทีมงานที่ได้เตรียมให้น้องอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้น ปลูกฝังจิตใต้สำนึกในการกินผักอย่างถูกต้อง เล็งเห็นคุณประโยชน์ของการทานผักตั้งแต่ยังเยาว์ไว และเติบโตเป็นผู้ผู้ใหญ่ที่แข็งแรงของชาติไทยต่อไป
        ข่าว/ภาพ : สาขาวิชาระบบสาสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา