โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                สำนักงานจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน กำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเลื่อนจากกำหนดเดิม คือวันที่ 30 ธันวาคม  2559 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดลำปาง www .lampang.go.th เมนูดาวน์โหลด เอกสาร หัวข้อ “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับบหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชน”


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา