โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 502 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ
          สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทผู้บริหาร ประเภทอาจารย์ ประเภทสายสนับสนุน ประเภทศิษย์เก่า และประเภทนักศึกษา โดยคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับ 10  รางวัล ประกอบด้วย ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รางวัลระดับเพชรราชมงคลล้านนา ประเภทผู้บริหารระดับต้น  อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) ประเภทผู้บริหารระดับกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา รางวัลระดับเพชรราชมงคลล้านนาด้านบริการวิชาการ อาจารย์วาที  พันธุวัฒน์  รางวัลระดับเพชรราชมงคลล้านนาด้านกีฬา อาจารย์วัชรี เทพโยธิน รับรางวัลระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) ด้านงานวิจัย อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ รับรางวัลระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นางสาวพรรษา เรือนน้อย รางวัลระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน)  ประเภทบุคลากรด้านปฏิบัติงาน (บริหาร) ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร บุญยู่ฮง รับรางวัลระดับเพชรราชมงคลล้านนา ประเภทศิษย์เก่าด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง นางสาวอภิราษ ชุ่มศรี รับรางวัลระดับเพชรราชมงคลล้านนา ประเภทนักศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม นายสมภพ สมยา รางวัลระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) ด้านทักษะผู้นำ และนายกิตติโชติ จันทร์หอม รางวัลระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
           รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นรางวัลที่มอบเพื่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกร นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่างๆ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา