โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้ง นักศึกษา ปวส.2 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา V-NET | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้ง นักศึกษา ปวส.2 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา V-NET

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เวลา 09.00-15.00 น.
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งนักศึกษาในระดับ ปวส.2 ต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาหรือ V-NET ตามข้อกำหนดของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 และนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นหนึ่งในศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) รับผิดชอบ 16 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะมีการสอบพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา เวลา 09.00-15.00 น. ทั้งนี้นักศึกษาที่จะเข้าสอบสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 211 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.lpc.rmutl.ac.th รองอธิการบดีกล่าวในตอนท้าย

          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ

ตารางสอบ
เลขที่นั่งสอบ
แนวข้อสอบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา