โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560


            สำนักส่งเสริมวิชาการปละงานทะเบียน มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช. ระดับ  ปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560  ให้ทราบโดยทั่วกัน

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560