โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมการลดความสูญเสีย 7 ประการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมการลดความสูญเสีย 7 ประการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการลดความสูญเสีย 7 ประการ แก่พนักงานบริษัทลำปางฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัทลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559  

          สำหรับการเป็นวิทยากรฝึกอบรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนของ มหาวิทยาลัยและเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีอาจารย์พิฑูร นพนาคร อาจารย์พงศกร สุรินทร์ และอาจารย์มนินทรา ใจคำปัน เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้แก่เข้าร่วมอบรมจำนวน 36 คน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว :   อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา