โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอความร่วมมือนายจ้างประเมินคุณลักษณะบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอความร่วมมือนายจ้างประเมินคุณลักษณะบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 484 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอความอนุเคราะห์นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา สถานประกอบการ ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่อยู่ในความดูแล พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยสามารถดำเนินการ 2 ช่องทางคือ ช่องทางแรก เมื่อกรอกแบบประเมินเรียบร้อยให้ประทับตราของสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงานมอบคืนให้บัณฑิตเพื่อส่งคืนมหาวิทยาลัย หรือส่งทางไปรษณีย์/โทรสาร ถึงฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200 หมู่ 17 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 หรือประเมินผ่านระบบ http://dsd.rmutl.ac.th/pamern  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 113

    กรอกประเมินผ่านระบบ

   ดาวน์โหลดเอกสารกรอกแบบประเมิน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา