โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรสร้างงานกราฟฟิก โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรสร้างงานกราฟฟิก โปรแกรม Adobe Illustrator CS6

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 941 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยหัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น อาจารย์วชิระ หล่อประดิษฐิ์ และอาจารย์บริวัชร สืบคุณะ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เพื่อสร้างงานกราฟิก ออกแบบโลโก้ และสร้างปกนิตยสาร โดยใช้เนคนิคการสร้างภาพเวกเตอร์ ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนักศึกษาให้ความสนใจศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างสวยงาม และพัฒนาต่อยอดสร้างปกนิยสารของตนเองได้อย่างสวยงาม เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบงานกราฟิกต่อไป

     ข่าว/ภาพ : อาจารย์บริวัชร สืบคุณะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา