โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-12-20

อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรสร้างงานกราฟฟิก โปรแกรม Adobe Illustrator CS6
อังคาร 20 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยหัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น อาจารย์วชิระ หล่อประดิษฐิ์ และอาจารย์บริวัชร สืบคุณะ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เพื่อสร้างงานกราฟิก ออกแบบโลโก้ และสร้างปกนิตยสาร โดยใช้เนคนิคการสร้างภาพเวกเตอร์ ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนักศึกษาให้ความสนใจศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง... >> อ่านต่อ


ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช
อังคาร 20 ธันวาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

             ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน  /  ชุด  จำนวนเงิน  ๑,๑๗๗,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  โดยขอประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ >> อ่านต่อ


กองคลัง จัดทบทวนแนวปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่าย
อังคาร 20 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

กองคลัง จัดทบทวนแนวปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมทบทวนแนวปฏิบัติระเบียนเบิกจ่ายแนวทางการพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผศ.พรรณี  นุกูลคาม ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรบรรยาย แบ่งกลุ่มประชุมย่อยและปฏิบัติการทบทวนแนวปฏิบัติ ระเบียบเบิกจ่ายและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามการปฏิบัติงาน 2 กลุ่ม กลุ่มงานบัญชี (ระเบียบเบิกจ่าย เงินยืมทดลองราชการ) กลุ่มงานบัญชี (ผังบัญชี ระบบ GFMS ระบบ ERP) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2559 ณ แจ้ซ้อนฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมื... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา