โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30ประจำปีการศึกษา 2558  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย และกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ปี ๒๕๖๐ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร  แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๘ แห่ง (ธัญบุรี,กรุงเทพ,ตะวันออก,พระนคร,รัตนโกสินทร์,ล้านนา,สุวรรณภูมิและอีสาน)  วันที่ ๒๐ - ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

          และเพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  > กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยภาคเช้า : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคบ่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

           ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ยังได้แจ้งกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาคเช้า: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ภาคบ่าย:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านกรุณากรอกแบบสอบถามระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทาง http://ejobs.rmutl.ac.th/index.php ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วย พบปัญหาหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับกำหนดการต่าง ๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่               ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้ประสานงานรับพระราชทานปริญญาบัตร       โทรศัพท์ ๐๘๕- ๗๒๒๕๑๕๙ หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.lpc.rmutll.ac.th  ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวปิดท้าย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา