โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559  อ. ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทน ท่านรองอธิการฯ ในนามของ คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำปาง  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 ณ  ห้องจาววัง โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง โดยมี นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่เป็นการส่งเสริมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP ให้เกิดการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานสินค้า  โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานและโครงการต่างๆ ผ่าน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดลำปาง รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อย่างมีเอกภาพและการทำงานเป็นทีม เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดลำปางให้ดีขึ้นตามลำดับ ต่อไป

     ข่าว / ภาพ : อ. ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา