โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะฯ มช. จัดสัมมนา Tech Entrepreneur เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะฯ มช. จัดสัมมนา Tech Entrepreneur เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 867 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาเศรษกิจดิจิทัลลานนา (Lanna digital economy) ณ ห้อง 602 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2559  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

          นางสาวธันยาพร ทาวะระ ประธานนักศึกษาผู้จัดทำโครงการสัมมนาฯ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนาการตลาด โดยเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาและสตาร์ทอัพ เพื่อเครียมความพร้อมในการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของภาคเหนืออย่างเป็ฯรูปธรรม รวมถึงสร้างกิจกรรมนำร่องในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 100 ราย 

          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา