โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงาน สวพ. ในโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย Concept paper ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงาน สวพ. ในโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย Concept paper ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       8 มิถุนายน 2559 คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมทีมงานในโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ผศ.วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะทำงาน

       ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมภารกิจด้านการวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมชุมชน และวัฒนธรรม ตลอดจนนำผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งเน้นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน จึงได้มีนโยบายให้สนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณที่มีเป้าหมายผลผลิตและผลลัพท์เป็นรูปธรรม สามารถนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีเงื่อนไขขอเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

      สำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เปิดรับครอบคลุมกรอบการดำเนินงาน 16 หัวข้อ ประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพันธุกรรมพืช  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานสะอาด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมการทำงาน RMUTL High Voltage Plasma Application Research Center for Advanced Agriculture ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบราง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการหุ่นยนต์และเครื่องกล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติ/แผ่นดินไหว ศูนย์ความเป็ฯเลิศด้านโลจิสติกส์/นาโน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านรถ Formula 1  การจัดการด้าน ดิน/น้ำ/ไฟ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.rdi.rmutl.ac.th และส่งข้อเสนองานวิจัยได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของพื้นที่ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ขยายเวลาเปิดรับ concept paper ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กล่าวในตอนท้าย

       ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ

      ที่มาของข่าว : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา