โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ๑ ใน ๑๐ ภาคส่วน ร่วมกับ ๓ กลุ่มภาคี SME Start Up, Turn around, Stronger เสริมพลังพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ๑ ใน ๑๐ ภาคส่วน ร่วมกับ ๓ กลุ่มภาคี SME Start Up, Turn around, Stronger เสริมพลังพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงาน “Northern Smart SMEs” ณ  ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

                 งานดังกล่าว มีหอการค้าเป็นหน่วยงานหลักโดยการจัดตั้ง SMEs Clinic มีหน้าที่สนับสนุนพัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้มีความสามารถทางการแข่งขันมากขึ้นร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยองค์กรภาคี จำนวน ๑๐ ภาคส่วน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

                ด้านประธานหอการค้า จังหวัดลำปางกล่าวว่า การรวมตัวกันทั้ง ๑๐ ภาคีภายในงานดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ SMEs Clinic และภาคีทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่ SME Start Up, Turn around, Stronger เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการสัมมนาในการเข้ารับคำปรึกษาและบริการแบบ One stop serviceอย่างแท้จริงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา