โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ  มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้กับกลุ่มปลูกข้าว บ้านบ่อเกลือ จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้กับกลุ่มปลูกข้าว บ้านบ่อเกลือ จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1576 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ด้วยโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ ดร.สุรพล  ใจวงค์ษา อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง นางสาวหทัยชนก พัดทะอำพัน นักวิจัยฯ และอาจารย์สุพัฒน์    ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การทำข้าวแกงทอดรสไส้อั่ว เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัดข้าวหอมล้านนา และข้าวเหนียวแก้ว ให้กับกลุ่มปลูกข้าว บ้านบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในวันที่ 20 พ.ย. 2559 จำนวน 25 คน  โดย อ.สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ได้ดัดแปลงงานวิจัยเรื่องข้าวแกงทอด ของอาจารย์เพลินใจ  ตังคณะกุล และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวแกงทอดรสไส้อั่ว ผลของการอบรม ชุมชนกลุ่มปลูกข้าว ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการปลูกข้าว และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ต่อไปในอนาคต ......

ข่าว/ภาพ โดย อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา