โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาสตร์ฯเป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำลาบเห็ด ไส้อั่วเห็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทยาสตร์ฯเป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำลาบเห็ด ไส้อั่วเห็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรณี : บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง  ผศ.นวลศรี จารุทรรศน์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ด หัวหน้าโครงการย่อยการผลิตเห็ดครบวงจร อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่วเห็ด และลาบเห็ด ให้กับกลุ่มเพาะเห็ด บ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางในวันที่ 8 มิ.ย. 2559ผลของการอบรม ชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ  ต่อไปในอนาคต ......

ภาพข่าว อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา