โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัยเขตพื้นที่ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัยเขตพื้นที่ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2567 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (1 ก.ค.67) ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรหน่วยบริหารงานวิจัยเขตพื้นที่” ภายใต้กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริหารงานวิจัยโครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานภายใต้อัตลักษณ์ที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา