โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์พิทูร นพนาคร หัวหน้าสาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีกับจังหวัดลาง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง     ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ลานจัตุรมุข ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง 

              สำหรับวันพระบิดาแห่งฝนหลวงดังกล่าว ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง และได้กำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องด้วยวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘  เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆ  ให้เกิดฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่กระจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ  

            พสกนิกรชาวไทยทั้งหมู่เหล่า ต่างสำนึกและตระหนักว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงตรากตรำอัมพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา                     จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานับประการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่ง ในพระเมตตาที่คุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา