โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “EENET2024” ครั้งที่ 16 พร้อมรับรางวัล “บทความยอดเยี่ยม” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “EENET2024” ครั้งที่ 16 พร้อมรับรางวัล “บทความยอดเยี่ยม”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 16 (EENET 2024) จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES – Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมอัศวรรณหนองคาย จังหวัดหนองคาย

          สำหรับการนำเสนอผลงานดังกล่าว ประกอบด้วยภาคบรรยาย 7 ผลงาน โดยมี รศ.ดร.วันไชย คำเสน, ผศ.ดร.ปณิฐิ แสนจิตร, ผศ.ดร.จิรพนธ์ ทาแกง, ผศ.อำนาจ ผัดวัง, อ.ศุภวัฒน์ คำทิพย์ และ อ.วัฒนา มาคำ เป็นเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ผลงานเรื่อง “การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดร่วมกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มีฟังก์ชันราคาเชื้อเพลิงแบบไม่เรียบด้วยวิธีการผสมผสาน” ได้รับรางวัล “บทความยอดเยี่ยม” สาขาไฟฟ้ากำลัง Electrical Power (PW)

          การประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Network: EENET) เป็นการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยปี พ.ศ. 2567
          สำหรับ 7 ผลงานที่นำเสนอประกอบด้วย บทความเรื่อง “การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดร่วมกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มีฟังก์ชันราคาเชื้อเพลิงแบบไม่เรียบด้วยวิธีการผสมผสาน” โดย ผศ.ดร.จิรพนธ์ ทาแกง, นส.ทวินันท์ จันทะวัง ,รศ.ดร.วันไชย คำเสน และ รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ ได้รับรางวัล “บทความยอดเยี่ยม” สาขาไฟฟ้ากำลัง Electrical Power (PW)  บทความเรื่อง “แอพพลิเคชันสำหรับออกแบบปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง” โดย ผศ.ดร.ปณิฐิ  แสนจิตร, ผศ.อำนาจ  ผัดวัง และ นายกรวิชญ์  เตจะมา  บทความเรื่อง “การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดแบบหลายวัตถุประสงค์สำหรับฟังก์ชันต้นทุนแบบราบเรียบด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบฝูงผึ้ง” โดย รศ.ดร.วันไชย คำเสน, ผศ.ดร.จิรพนธ์ ทาแกง, นส.ทวินันท์ จันทะวัง, รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ และ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิร  บทความเรื่อง “การศึกษาเพื่อการทดสอบในการตอบสนองของโหลดมอเตอร์สำหรับจักรยานไฟฟ้าด้วยเทคนิคควบคุมโหลด” โดย อาจารย์วัฒนา มาคำ, อาจารย์เกษม ตรีภาค, นายตระการ ยอดดำเนิน, นายภาคิน เผ่ากันทะ, นส.ชุติพร นิลแนม และ อาจารย์ธีระวัฒน์ ผุสดี  บทความเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชัยประภารุ่งเรือง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง” โดย อาจารย์วัฒนา มาคำ, อาจารย์เกษม ตรีภาค, อาจารย์ธีระวัฒน์ ผุสดี, นส.กัญญ์วรา ศรีวิชัย, นายณภัทภูมิ วังคะออม และ นายประทานพร แก้วงาม  บทความเรื่อง “การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการเกิดการจ่ายไฟอิสระแบบตัดเร็วในระบบจำหน่าย” โดย อาจารย์ศุภวัฒน์ คำทิพย์, อาจารย์ธีระวัฒน์ ผุสดี, ผศ.อำนาจ ผัดวัง, ผศ.ดร.จิรพนธ์ ทาแกง, ผศ.ดร.ปณิฐิ แสนจิตร, ผศ.ดร.วิษณุ ช้างเนียม, อาจารย์เกษม ตรีภาค, อาจารย์ณัฐกิตติ์ โพธิ์วิชัย, รศ.ดร.วันไชย คำเสน, และ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ และบทความเรื่อง “การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันแบบไฮบริดสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าชนิดวีทูแอล” โดย อาจารย์ศุภวัฒน์ คำทิพย์, อาจารย์ธีระวัฒน์ ผุสดี, ผศ.อำนาจ ผัดวัง, อาจารย์ศราวุธ เอกบาง, อาจารย์กีรติ วุฒิจารี, นายกิตติศักดิ์ จอมวงค์, นส.สุกัญญา พีระพันธ์ และ อาจารย์ประเทือง ฝั้นแก้ว

          ข่าว / ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  ผัดวังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา