โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 พร้อมรับรางวัลนำเสนอระดับดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 พร้อมรับรางวัลนำเสนอระดับดี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) นำเสนอผลงานวิจัยในกระประชุม วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
          สำหรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยอาจารย์และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ฯ นำเสนอ 2 ผลงาน ภาคโปสเตอร์  ในกลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และจุลชีววิทยา ประกอบด้วย งานวิจัย หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พิซซ่ากึ่งสำเร็จรูปเสริมเส้นใยอาหารจากมอลล์ข้าวสาลี โดยมี ดร.ปรัศนีย์  กองวงค์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  บุญทะวงศ์  และนางสาวรุจีรัตน์  ชลบริสุทธิ์ เป็นเจ้าของผลงาน  และผลงาน การพัฒนาข้าวแต๋นบาร์จากเศษข้าวแต๋นเหลือใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  บุญทะวงศ์  ,อาจารย์ชนิชา จินาการ และนางสาวนิชาภา คำเครือ เป็นเจ้าของผลงาน โดยผลงานที่สองได้รับรางวัลนำเสนอระดับดี
          ประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งกลุ่มนำเสนอ 10 กลุ่ม ประกอบด้วย  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ และชีวเคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และจุลชีววิทยา เคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรม  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ  คณิตศาสตร์ศึกษา และวิทยาศาสตร์ศึกษา  คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ฟิสิกส์ พลังงาน ดาราศาสตร์ และวัสดุ   วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (R2M)   การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : ดร.ปรัศนีย์  กองวงค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา