โลโก้เว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิด ภาคการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา  ขอประกาศ เรื่อง การเปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

1.       กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกาทุกระดับ และทุกชั้นปี คือวันที่ 29 พฤษภาคม  2560

2.       ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ หากดำเนินการแล้วเสร็จ สวท.จะแจ้งให้ทราบต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา