โลโก้เว็บไซต์ ประชุมร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 692 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 26 มีนาคม 2567 ทีมผู้บรืหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประชุมร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในการเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ การผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์จักรพันธ์เพ็ญ จังหวัดเชียงราย

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านพัฒนาองค์กรและสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา