โลโก้เว็บไซต์ วิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่นักศึกษาโครงการ BRIC พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแก่นักศึกษาโครงการ BRIC พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1333 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          4 พฤศจิกายน 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานแก่นักศึกษาโครงการ “Brawijaya – RMUTL International Class Program” (BRIC) พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างคณะ  ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในจังหวัดลำปาง
          การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภายใต้โครงการ BRIC ซึ่งสืบเนื่องจากโครงการความร่วมมือระหว่าง Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Brawijaya – RMUTL International Class Program (BRIC) ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สังคมไทยและสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยและวัฒนธรรมในเบื้องต้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปาง อีกทั้งเป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือและมีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำโดย อ.วัลจิลิน  จันทรวิโรจน์, อ. พิมพ์เนตร  เนตรปัญญา อ. เบญญา อินวรรณ์  อ. อาภาวดี ทับสิรักษ์ และนักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา ในการนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง โดยการนำนักศึกษาภายใต้โครงการ BRIC  ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ในจังหวัดลำปาง 

          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
          ภาพ : อ.วัลจิลิน  จันทรวิโรจน์, อ. พิมพ์เนตร  เนตรปัญญา อ. เบญญา อินวรรณ์  อ. อาภาวดี ทับสิรักษ์
          เรียบเรียง / ที่มาของข่าว : อ.กนกวรรณ   เวชกามา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา