โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน ศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน ศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาวิชาการท่องท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พิพิธภัณฑ์โรงงานโครงการหลวง 1 และบ้านไม้หอมฮิโนกิ หมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559  โดยมีมีนักศึกษาเข้าร่วม 52 คน

          การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างรายวิชามัคคุเทศก์ รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เปิดทำสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโครงการหลวงและโรงงานหลวงแห่งแรกในประเทศไทย แสดงให้เห็นกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาและชุมชนบ้านยางอย่างยั่งยืน  โดยโครงการหลวงถือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา ทั้งนี้ในการศึกษาดูงานมีอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง และอาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ เป็นอาจรย์ผู้ควบคุม

          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา