โลโก้เว็บไซต์ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  ชุด   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  ชุด  จำนวนเงิน  1,177,000  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ความละเอียดทราบแล้วนั้น  จึงขอรายงานจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๒๗ ดังต่อไปนี้


รายละเอียดขยายพันธุ์พืช


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา