โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-03

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  ชุด  จำนวนเงิน  1,396,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ความละเอียดทราบแล้วนั้น  จึงข... >> อ่านต่อ


ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  ชุด  จำนวนเงิน  903,... >> อ่านต่อ


ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  ชุด  จำนวนเงิน  1,177,000  บา... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไวต์ “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like” ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วยข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบคณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ศึกษารายละเอียดได้ที่ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ  แจ้งประชาสัมพันธ์กาชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ สามารถนำหนังสือแจ้งค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ไปชำระได้ที่ ธอส.สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของ ธอส.ทุกสาขา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผุ้กู้สามารถตรวจดูค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยได้ในช่องค่าธรรมเนียม ที่ปรากฎอยู่ในใบเสร็จรับเงิน ธอส.  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่ก้อนใสสมุนไพร
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่ก้อนใส โดยใช้สารสกัด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา