โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคนดี” 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคนดี” 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 815 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคนดี” 2559 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษารู้จักหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรม เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น นำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจากพระสาธิต ธีรปัญโญ ผู้นำเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดลำปาง และคุณกิตติ ศรีอาวัชนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  300 คน
        ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ
        ที่มาของข่าว : สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา



คำค้น : ค่ายคนดี





ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา