โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบรับตรง 2 ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบรับตรง 2 ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 2817 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเดิม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และปริญญาตรี ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

              จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อและกำหนดการ รอบรับตรง ๒ ลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังนี้  ดูประกาศรับสมัครนักศึกษารอบรับตรง 2 ลำปาง  ดังเอกสารแนบ คลิกที่นี่

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1 เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา   

                   1.1.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) : กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  

                   1.1.2 ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรเทียบโอน) : กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6

                   1.1.3 ผู้สมัครในระดับปริญญาโท : กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี

          1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม

          1.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าศึกษา

          1.4 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาถูกต้อง ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ระบุ หรือตรวจสอบพบในภายหลัง มหาวิทยาลัยฯถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และจะไม่คืนเงินค่าสมัคร หรือ ค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระไปแล้ว ทุกกรณี

 

2. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2566

ช่องทางการรับสมัคร : สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/

         ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

 

3. ขั้นตอนการสมัคร

          3.1 ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เสร็จแล้วให้ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครและพิมพ์แบบฟอร์ม ที่ https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/

          3.2 ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2566
โดยสามารถชำระผ่านช่องทางดังนี้

                   1. เคาน์เตอร์รับชำระเงินสดของธนาคารกรุงไทย

                              ข้อมูลอ้างอิงสำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคาร :

                             Ref.1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน , Ref.2 หมายเลขโทรศัพท์

                   2. แอพลิเคชั่น Krungthai Next ในโทรศัพท์มือถือ

                               2.1 เข้าเมนู “จ่ายบิล”

                             2.2 พิมพ์รหัสการจ่ายจากใบชำระเงิน ในช่อง “ค้นหา”

                             2.3 ชำระเงินตามจำนวน (300 บาท)

                   3. ชำระเงินที่งานคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย (ในวันเวลาราชการ)

                   

หมายเหตุ

          1. เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ หากเกิดกรณีไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้นำหลักฐานการชำระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัย

          2. ผู้สมัครจำเป็นต้องอัพโหลดหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตอนกรอกข้อมูลสมัคร ตามประกาศคุณสมบัติวุฒิการศึกษาเดิมของผู้สมัคร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติ (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร เช่น ใบแสดงผลการเรียน / ใบ รบ. / ใบ ปพ.1 / ใบเกรด / ใบทรานสคริปท์ อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น โดยต้องเป็นเอกสารที่รับรองจากสถานศึกษาเดิม กรณีไม่มี/ขอไม่ทัน/กำลังศึกษาอยู่ ให้ใช้ใบเกรดแทนได้แต่ให้มีจำนวนภาคการศึกษาที่เรียนมากที่สุด และให้สถานศึกษาที่เรียนเดิมลงนามรับรอง แล้วจึงนำไปสแกนเพื่ออัพโหลด)

 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

     ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ ทางเว็บไซต์ https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/

 

5. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

     ผู้สมัครเข้าเมนู สมัครรอบรับตรง 2  ทางเว็บไซต์ https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/

          ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องดำเนินการ ดังนี้

          1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Teames ไว้ในอุปกรณ์

          2. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์จะใช้โปรแกรม Microsoft Teames ผ่าน PC หรือสมาร์ทโฟน หรือ
              แท็บเล็ต โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง ไมโครโฟนที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง

          3. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมยืนยันตัวตนด้วยเอกสารตัวจริง (บัตรประจำตัว            ประชาชน หรือใบขับขี่ หรือเอกสารทางราชการที่ระบุตัวตน)

          4. การแต่งกายให้สวมชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

 

6. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 พฤศจิกายน 2566  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

    ทางเว็บไซต์ https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/

 

7. ชำระเงินและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา :

ผู้ผ่านการคัดเลือกพิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566

(ชำระในวันที่กำหนดเท่านั้น) ทางเว็บไซต์ https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/
โดยสามารถชำระผ่านช่องทางดังนี้

                   1. เคาน์เตอร์รับชำระเงินสดของธนาคารกรุงไทย

                              ข้อมูลอ้างอิงสำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคาร :

                             Ref.1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน , Ref.2 หมายเลขโทรศัพท์

                   2. แอพลิเคชั่น Krungthai Next ในโทรศัพท์มือถือ

                               2.1 เข้าเมนู “จ่ายบิล”

                             2.2 พิมพ์รหัสการจ่ายจากใบชำระเงิน ในช่อง “ค้นหา”

                             2.3 ชำระเงินตามจำนวนที่แจ้งในใบชำระค่าบำรุงการศึกษาของตนเอง

                   3. ชำระเงินที่งานคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย (ในวันเวลาราชการ)

 

8. หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนการรับ

หมายเหตุ จำนวนรับที่แสดงเป็นจำนวนรวมทั้งหมดที่จะเปิดรับของปีการศึกษา 2567 หากมีผู้สมัครเกินจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจำนวนการรับของแต่ละรอบตามความเหมาะสม ***

 

9. เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

          9.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องมีคุณสมบัติ และคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด

          9.2 ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่กำหนด  

          9.3 การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

          9.4 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแล้ว แต่ไม่สามารถสำเร็จจาก สถานศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคเรียน 1/2567 หรือหากไม่สามารถนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษามาแสดงในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี

          9.5 หากทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใด ที่มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หรือตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ และทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมด ทุกกรณี

 

10. ระยะเวลาการศึกษา          

          10.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

          10.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาการศึกษา ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่เทียบโอนได้จากวุฒิการศึกษาเดิม

 

11. การจัดการเรียนการสอน

          11.1 ภาคปกติ ใช้เวลาศึกษาในวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

          11.2 ภาคพิเศษ ใช้เวลาศึกษา นอกเวลาราชการ (นักศึกษาต้องมีความพร้อมในช่วงเวลาดังกล่าว)

 

12. สถานที่จัดการเรียนการสอน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/


 

     เมื่อสมัครและชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วให้ผู้เข้าสมัครแอดไลน์ เพื่อรับการแจ้งเตือนกำหนดการของมหาวิทยาลัย และเป็นช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสมัคร

 

 

 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา