โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2566 โดย อภิชาติ ปีบ้านใหม่ จำนวนผู้เข้าชม 289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จดหมายข่าวสภาคณาจารย์และข้าราชการ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566

   

 เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2566 อาจารย์จักรพันธุ์ รอดทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566 โดยได้มีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามเป้าประสงค์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (วาระ 2566-2568) จำนวน 13 ประเด็นซึ่งมีความคืบหน้าเป็นลำดับ 

ในจำนวนนี้ที่ประชุมยังมีการหารือและพิจารณาอย่างเข้มข้นใน 5 ประเด็น คือ

1.แนวทางการบริหารจัดการเงินค้างจ่ายจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563-2564 จำนวน 77 ล้านบาท ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

2.รายละเอียดประกอบการเสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562

3.เตรียมความพร้อมสำหรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นข้อบังคับที่สำคัญต่อการวางนโยบายการจัดสวัสดิการ

4.แนวทางการมีส่วนร่วมของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

5. แนวทางการทำสัญญาจ้าง 60 ปี ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา