โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 557 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงทฤษฎีและ    เชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่” (Young & Smart Accountants) ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ ๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ ไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป โอกาสนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นวิทยากรบรรยาย

          อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์ หัวหน้าสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่สาขาการบัญชี ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และเป็นแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นการแรงงานคุณภาพที่มีความรู้ พร้อมให้แข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพกับประเทศต่าง ๆ  ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย (AEC) โดยมีนักศึกษาสาขาการบัญชีที่เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑๒๓ คน ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา