โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมกับ Brawijaya University จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ Brawijaya University จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1487 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมกับ Faclty of Animal Husbandry , Brawijaya University (BU)  ในภาคเรียนที่  1/2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 25 ธันวาคม 2559
          สำหรับการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ Faclty of Animal Husbandry , Brawijaya University (BU) ประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดการเรียนการสอน 6 วิชา ประกอบด้วย วิชาการผลิตโคนม การผลิตสัตว์ปีก การกำจัดของเสียของสัตว์ ฟาร์มผสมผสาน โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะแยก และวิชาธุรกิจปศุสัตว์ ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ทั้งสองมหาวิทยาลัยจำนวน 30 คนเข้าร่วมศึกษา  ทั้งนี้มีการจัดการเรียนการสอน ณ Brawijaya University (BU) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม -24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 25 ธันวาคม 2559 โดยมี รศ.ดร สุนทร วิทยาคุณ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ เป็นอาจารย์ผู้สอน

           ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
           ภาพ : จารุวรรณ สุยะ / รศ.ดร สุนทร วิทยาคุณ
           ที่มาของข่าว : สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา