โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-10-19

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมสดผสมกะทิ
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                     โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยรศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 >> อ่านต่อ


อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมการทำยาดม (พิมเสนน้ำ)
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                 โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาดม (พิมเสนน้ำ) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำนมถั่วเหลือง
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

           โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร นา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ Brawijaya University จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมกับ Faclty of Animal Husbandry , Brawijaya University (BU)  ในภาคเรียนที่  1/2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 25 ธันวาคม 2559          สำหรับการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ Faclty of... >> อ่านต่อ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพ
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เปตองสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2559 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2559          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้เวลาว่างในการส่งเสริมสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง ให้นักศึกษาแ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา