โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรม

มทร.ล้านนา ลำปาง

รายละเอียด

สถานที่

1.) การรับสมัครประเภทโควตา

  

1.1) สมัครผ่านทางเว็บไซต์  http://academic.lpc.rmutl.ac.th/register/index.php

17 ต.ค. – 6 ธ.ค.59 
17 ต.ค. – 6 ธ.ค.59

 

ณ ฝ่ายวิชาการกองการศึกษา (อาคารอำนวยการด้านหลัง)

              1.2) สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยฯ

2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /สอบปฏิบัติ  ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ

8 ธ.ค.59 
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

http://academic.lpc.rmutl.ac.th/register/index.php

3.) สอบสัมภาษณ์   
ระดับปริญญาตรี/ปวส.

12 ธ.ค. 59 
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์

4.) สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ
เฉพาะ  - สาขาการบัญชี ทุกระดับ 
              - สาขาช่างยนต์ 
              - สาขาไฟฟ้า ทุกระดับ

 

12 ธ.ค. 59 
เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

อาคารเรียนที่ 6  สาขาการบัญชี ห้อง 6-201 
อาคารเรียนที่ 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง MB 32
อาคารเรียนที่ 2  ชั้น 4

5.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

26 ธ.ค. 59 
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

http://academic.lpc.rmutl.ac.th/register/index.php

6..) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและชำระเงินเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส   ทั่วประเทศ

27 – 31 ธ.ค. 59

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

7..) นักศึกษายื่นคำร้องผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2560  ด้วยตนเอง

1 - 6 ม.ค. 60

ณ ฝ่ายวิชาการกองการศึกษา (อาคารอำนวยการด้านหลัง)

8.) บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่/ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ผ่านทางระบบทะเบียนกลาง

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

9.) กำหนดการอื่นๆ เช่น การเรียนปรับพื้นฐาน  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ฯลฯ

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา