โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยีลำปาง ร่วมประชุมเครือข่าย อว. พร้อมรับรางวัลคลินิกเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกเทคโนโลยีลำปาง ร่วมประชุมเครือข่าย อว. พร้อมรับรางวัลคลินิกเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินท์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และนางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายอว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ “การเพิ่มศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาพื้นที่” ของเครือข่าย อว.พร้อมรับประกาศเกียรติคุณ คลินิกเทคโนโลยีทีมีผลงานดีเด่น แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS) ปี 2564 และ 2565
          สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินท์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการดำเนินงานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี สู่การพัฒนาพื้นที่ใน ระดับภูมิภาค” ประจำปี 2566 โดยผลงานของคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ประจำปี 2566 ประกอบด้วยการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ การยืดอายุการเก็บ การขอรับมาตรฐาน อย. พืชสมุนไพร การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้ ปศุสัตว์และประมง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานและผลิตเครื่องจักร แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ด้ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การได้รับรางวัลคลินิกเทคโนโลยีดีเด่นดังกล่าวเป็น 1 ในคลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจำนวน 35 หน่วยงาน จาก 74 หน่วยงาน ของเครือข่าย อว.
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินท์
       ที่มาของข่าว : กัญญารัตน์ โพธิตาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา